ATLAS POLSKICH STROJÓW LUDOWYCH nr 49 – spis treści

Jubileuszowy tom serii APSL w 70-lecie jej powstania będzie prezentował materiały z konferencji „(Re)konstrukcje strojów ludowych a manifestowanie przynależności regionalnej”, która odbyła się w październiku 2019 roku w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie.

1. Mariola Tymochowicz, „Współczesne funkcje tradycyjnego ubioru chłopskiego”
2. Anna Drożdż, „Człowiek i jego codzienność w fotografii archiwalnej Polskiego Atlasu Etnograficznego”
3. Klára Brožovičová, „Folk costume in everyday use: last generation of wearers in South Moravian region” / „Strój ludowy do codziennego użytku: ostatnie pokolenie osób noszących w południowomorawskim regionie”
4. Olena Kozakevych, „Kobiece czepce ażurowe na Pokuciu w końcu XIX – na początku XXI wieku: lokalne cechy artystyczne”
5. Magdalena Fołta, „Batikowy druk ludowy na płótnie – próba rekonstrukcji zapomnianego rzemiosła”

I. POMORZE

6. Aleksandra Paprot-Wielopolska, „Tożsamość ukryta w stroju? O potrzebie posiadania tradycyjnego stroju ludowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych”
7. Łukasz Kępski, „<Tradycyjny> strój żuławski w świetle analizy źródeł historycznych. Pomiędzy historią a pragnieniem posiadania”
8. Anna Weronika Brzezińska, Kamila Gillmeister, „Strój kociewski – rekonstrukcja na życzenie?”
9. Anna Czachorowska, „Historia powojennych badań i prób rekonstrukcji stroju ludowego dawnych mieszkańców Warmii i Mazur”

II. WIELKOPOLSKA

10. Joanna Minksztym, „Zrekonstruowane czy wymyślone? Rewitalizacja strojów ludowych w Wielkopolsce – uwagi praktyka”
11. Dorota Angutek, „Przebieg i stan badań nad ludowymi strojami krajniackimi (1830–2010)”
12. Alicja Gniazdowska , „Edukacja regionalna dzieci w oparciu o chazacki strój ludowy z okolic Chojna”

III. ŚLĄSK

13. Elżbieta Oficjalska, „Strój kobiet wspólnoty braci morawskich w Gnadenfeld na Górnym Śląsku”
14. Magdalena Toboła-Feliks, „Między tradycją a nowoczesnością – twórcze i odtwórcze rekonstrukcje stroju rozbarskiego”
15. Ewa Cudzich, „Tradycja a innowacja – strój górali Beskidu Śląskiego we współczesnym zwierciadle”
16. Tymoteusz Król , „Strój wilamowski nieznany. Próba zarysowania niezbadanych aspektów stroju”
17. Justyna Majerska-Sznajder, „Współczesny męski strój wilamowski jako wyznacznik tożsamości użytkowników”

IV. MAZOWSZE i PODLASIE

18. Elżbieta Piskorz-Branekova, „Próby rekonstrukcji strojów ludowych z okolic Warszawy na przykładzie stroju radzymińskiego”
19. Grzegorz Ślesicki, „Strój Ziemi Zawkrzeńskiej na podstawie ubiorów ludowych z parafii w Lubowidzu”
20. Aleksandra Pluta, „Krajki – tkane pasy z Sokólszczyzny i terenów przygranicznych jako zapomniany element stroju ludowego”
21. Katarzyna Bielawska, “Ludowe wyszywanki występujące na koszulach męskich z Narewki w województwie podlaskim”

V. MAŁOPOLSKA

22. Maciej Jastrzębski, „Strój ludowy w rejonie Urzędowa pod koniec XIX i na początku XX wieku”
23. Stanisława Trebunia-Staszel, „Rekonstrukcje, konstrukcje i transpozycje we współczesnym stroju podhalańskim, a manifestowanie tożsamości regionalnej”
24. Patryk Rutkowski , „Zatarte tradycje – współczesny strój w północnej i wschodniej części regionu Lachów Sądeckich”